علم نشان میدهد رژیمهایی که از لحاظ کالری محدود هستند، چربیسوزی را سختتر میکنند. باید بیاموزید که چطور از رخداد این مسئله جلوگیری نمائید.
رژیمهای کمکالری که رواج زیادی پیدا کردهاند به این خاطر متولد شدهاند که خیلی از خانمها دلشان میخواهد مثل فلان ورزشکار یا فلان بازیگر یا... شوند. اما آیا واقعاً باید گرسنگی کشید؟ وقتی که همه هورمونهای بدن در حالت عدم تناسب هستند و حس افسردگی در شما ایجاد میکنند آیا فکر میکنید در مسیر درستی قرار دارید؟
«در هر کاری باید میانهروی کرد». آیا این عبارت برایتان آشنا نیست؟ گرچه حقایق ضعیفی در این رابطه وجود دارد، اما خوردن همه چیز در حد اعتدال باعث میشود که اضافه وزن داشته باشید. خانمها در اقصینقاط جهان از ناهنجاریهای تغذیه رنج میبرند و این در حالی است که از این موضوع بیاطلاع هستند. چنانچه از خوردن بعضی وعدههای غذایی اجتناب میکنید تا وزن خود را کم کنید، لازم است که به سرعت این جریان را متوقف کنید. چنین رفتارهایی فقط باعث افزایش یافتن وزن میشود و گاهی اوقات با سرعت زیادی باعث رشد وزن میشود و موجب تعجب خودتان هم هست.


حقیقت چیست
تغذیه کمتر از نیاز بدن باعث آهستهشدن متابولیسم میشود، کاهش وزن را غیرممکن میکند و اثرات منفی روی سلامتی دارد. شاید شنیده باشید که صبحانه مهمترین وعده غذایی در طول روز است، اما متأسفانه خیلیها هنوزم برای صبحانه فقط یک تکه میوه میخورند.

 

kamkhori_farshid nezakati personal trainer.jpg


علم چه می گوید
غذا برای تولید انرژی، ساختار سلولها، تنظیم هورمونها و واکنشهای شیمیایی بدن استفاده میشود. غذا پس از هضم به یکی از این 3 سرنوشت دچار میشود: 1ـ مصرف انرژی 2ـ ذخیره 3ـ دفع. بدن از کربوهیدرات، چربی و پروتئین انرژی میگیرد. اگر ذخایر کربوهیدرات و چربی کم باشد، بدن شروع میکند به تخریب کردن عضلات برای استفاده از آمینواسیدهایش جهت تولید انرژی و این باعث آتروفی (کوچکشدن) عضلات میشود.


کالری کم = عضله سوزی
رژیمهای کمکربوهیدرات ذخایر انرژی کبد و عضلات را تهی میکنند و این باعث عضلهسوزی، کسری انرژی و لطمهخوردن به سلامتی میشود. رژیمهای کمکالری در حالی که وزن بدن را کم میکنند (معمولاً برای یک دوره زمانی کوتاه) در نهایت اثر منفی روی سلامت دارند و در اکثر موارد اثر بازگشت دارند.
کالری کم باعث کاهش حجم و قدرت عضلات میشود. وقتی که مصرف مواد غذایی کم شود، سرعت متابولیسم به 3 دلیل کم میشود:
1ـ کاهش فعالیت تیروئید
2ـ کاهش اثر گرمازایی غذا
3ـ کاهش حجم عضلات
در حالی که کاهش در حجم عضلات باعث فقدان استقامت (بهویژه حین تمرین) میشود، باعث بروز پوکی استخوان و کمشدن استقلال در سن پیری میشود.


بدترین قسمت؛ چربیسازی
ذخیره شدن چربیها در بدن بزرگترین شکل ذخیرهسازی در بدن  است. رژیمهای کمکالری، وقفههای طولانی بین وعدههای غذایی، به بدن سیگنال میدهد که گرسنگی به وجود آمده است. با این سیگنالبدن به حالت ذخیرهسازی میرود. داشتن تغذیه هر 2 الی 4 ساعت یکبار در تحقیقات نشان داده که اثرات مثبت روی مواد تشکیلدهنده بدن و سلامت عمومی دارد. تغذیه متعدد باعث افزایش متابولیسم، تنظیم قند خون و حفظ حجم عضلات میشود. متخصصان تغذیه بر این باورند که چاقی از کمبود مواد غذایی در رژیم به وجود میآید. وقتی که بدن نیاز به غذا دارد، گرسنگی هرگز فروکش نمیکند. دیده میشود با کسری ویتامینها بیماریهایی بازگشته که چندین دهه خبری از آنها نبود. بدن نمیداند که با غذاهای پردازش شده باید چکار کند. رژیمهای سرشار از قند، سدیم و غذاهای پردازش شده به بدن سیگنال سیری نمیدهند در نتیجه باعث بروز گرسنگی میشوند. چنانچه نسبت به نیاز بدن کالری کمتری مصرف کنید، بدن را از مواد غذایی ضروری که روی سلامتی اثر منفی دارند محروم میکنید.

بشیر 1189