b_140_94_13421772_00_images_articles_women_s_health-farshid-nezakati-personal-trainer4.jpg

وقتی که هنوز جوان هستید باید رفتارهای سالم را برای خودتان به شکل عادت دربیاورید. با این کار احتمال اینکه در طول زندگی خود به آنها پایبند بمانید زیاد است.

ادامه مطلب ...

b_140_94_13421772_00_images_articles_women_s_health-farshid-nezakati-personal-trainer.jpg

وقتی که هنوز جوان هستید باید رفتارهای سالم را برای خودتان به شکل عادت دربیاورید. با این کار احتمال اینکه در طول زندگی خود به آنها پایبند بمانید زیاد است.

ادامه مطلب ...